Forordning om fluorholdige gasser

Konsekvenser af EU's forordning om fluorholdige gasser for trykluftkøletørrere

Den nye forordning om fluorholdige gasser, EU 517/2014, skal medføre en reduktion af udledningen af flourinerede drivhusgasser og derved bidrage til begrænsning af klimaopvarmningen. Den gælder som lov i Europa. 

Forordningen forbyder idriftsættelse af bestemte drivhusgasser og køleanlæg og omfatter desuden et kvotesystem til betydeligt reduceret markedsudbud af kølemidler, der er almindelige på markedet. Desuden fastlægger den yderligere forskrifter for omgang med flourinerede drivhusgasser for kølespecialfirmaer og driftsledere.

Ved hjælp af hyppigt stillede spørgsmål forsøger vi efterfølgende at gøre dette ret komplekse område for den daglige brug mere forståeligt. Du finder detaljerede oplysninger i principerklæringen.

Hvem har den nye forordning om fluorholdige gasser betydning for?

Principerklæringen er relevant for læsere, som køber, sælger, betjener, udfører service på, vedligeholder eller bortskaffer køletørrere inden for EU.

Hvilke køletørrere er berørt?

Køletørrere, der importeres, fremstilles, betjenes, serviceres, vedligeholdes og bortskaffes i EU, hvis de har brug for fluorinerede drivhusgasser til driften. De mest almindelige anlæg på markedet i dag anvender som hovedregel fluorcarbonhydrid som kølemiddel. Det er en sådan fluorineret drivhusgas. 

Denne principerklæring klassificerer køletørrere til tørring af trykluft og inaktive gasser som faste køleanlæg i henhold til forordningen. Den vurderer køletørrere som køleanlæg, der er beregnet til håndværksmæssig og industriel brug. Påbud vedrørende idriftsættelse af husholdningskøleappater, frysere eller anordninger til erhvervsmæssig brug gælder ikke for køletørrere.

Hvad ændrer sig sammenlignet med den gamle forordning om fluorholdige gasser?

Den hidtidige forordning om fluorholdige gasser, EU 842/2006, blev ophævet ved ikrafttrædelsen af den nye forordning, EU 517/2014, pr. 01-01-2015. De hidtidige krav blev i udstrakt grad bibeholdt og udvidet. Inden for følgende områder blev der omdefineret indhold med særlig relevans for køletørrere:

  • Begrænsning af markedsudbuddet af de kølemidler, der i dag er almindelige (art. 14 ff)
  • Publikationspligt for køletørrere og tilhørende kølemiddel (art. 12)
  • Forbud mod R-404A til vedligeholdelse af tørrere med påfyldningsmængder over 10,2 kg (art. 13)
  • Forbud mod idriftsættelse af R-404A-køletørrere (art. 11) 
  • Nye grænseværdier og dokumentationspligt for tæthedskontroller (art. 3-4, 6)
  • Certificering af servicepersonale (art. 10)
  • Genvinding af kølemidler efter endt levetid (art. 8).
Bliver de kølemidler, der er almindelige i dag, ikke længere udbudt i fremtiden?

I øjeblikket er alle hidtidigt almindelige kølemidler til køletørrere stadig tilgængelige på markedet. Tilgængeligheden af visse kølemidler vil dog blive forringet. Nogle kølemidler, f.eks. R-404A, vil inden for overskuelig tid blive fjernet helt fra markedet. Varighed og omfang af tilgængeligheden af det enkelte kølemiddel afhænger i væsentlig grad af dets bidrag til drivhuseffekten. Dette udregnes af produktet af stofspecifikt drivhuspotentiale, forkortet "GWP" ("global warming potential") for et kølemiddel og dets aktuelle masse i metriske ton. Dette produkt kaldes CO2-ækvivalenten.

Hvad er baggrunden for begrænsningen af markedsudbuddet af de aktuelle kølemidler?

I forbindelse med udarbejdelsen af forordningen udførtes en analyse af årsgennemsnittet af flourinerede drivhusgasser, der blev sat i drift i perioden 2009 til 2012 i EU. Denne mængde, udtrykt som CO2-ækvivalent, blev fastsat som 100 % basis for året 2015. Den skal reduceres trinvis til 21 % indtil år 2030. Denne proces betegnes som phase-down.

Er det hensigtsmæssigt, at en driftsleder opbygger et lager af R-404A til service på anlæggene?

Nej. Fluorinerede drivhusgasser skal kun sælges til installation, service, vedligeholdelse og reparation til virksomheder, der er certificerede i henhold til forordningen eller har certificeret personale ansat. Vær desuden opmærksom på, at nyt R-404A fra og med 01-01-2020 kun må anvendes til serviceformål på anlæg med påfyldningsmængder på under 10,2 kg. Derfor bør skift til et andet kølemiddel testes.