F-gasser forordning

Virkninger af F-gasser forordningen i service ved omgang med køletørrere

Ved den daglige service er der ved omgang med trykluftbehandlingen fortløbende kontakt med køletørrere og deres kølekredsløb. Love og forskrifter, som skal overholdes ved omgang med sådanne enheder, har allerede været gældende i lang tid. Der er her hovedsageligt tale om EU-forordninger.

Ved hjælp af hyppigt stillede spørgsmål forsøger vi efterfølgende at gøre dette ret komplekse område for den daglige brug mere forståeligt. De hyppigst stillede spørgsmål blev samlet og efterfølgende forsynet med passende svar for at leve op til praksis.

Hvilke registreringspligter findes der ved omgang med køletørrere ved service, reparationer osv.?

For køletørrere, hvis kølekredsløb er fyldt med ozonnedbrydeligt kølemiddel, er det siden ikrafttrædelsen af forordningen om FCKW-halogenforbud i 1991 lovpligtigt at føre tilsvarende registreringer om anvendelsesmængden af kølemidler.

Med ikrafttrædelsen af forordningen om F-gasser (EF) nr. 517/2014 henvises udtrykkeligt til registreringspligten. Disse registreringer skal forelægges de ansvarlige myndigheder, hvis de kræver det. Det er brugerens pligt at sørge for registrering! Opbevaringspligten er 5 år. Den gennemførende servicevirksomhed skal ligeledes sørge for registrering, og her er opbevaringsfristen den samme.

Hvad skal helt nøjagtigt fastlægges?

 • Mængden og typen på den indeholdte fluorholdige drivhusgas.
 • Mængden af fluorholdig drivhusgas, som blev tilføjet ved installation, istandsættelse eller service eller på grund af en lækage.
 • Angivelser, om de anvendte fluorholdige drivhusgasser blev genbrugt eller regenereret.
 • Mængden af genindvundne fluorholdige drivhusgasser.
 • Angivelser om virksomheden, som har installeret, serviceret, vedligeholdt, repareret eller taget anlægget ud af drift.
 • Tidspunkt og hændelser for tæthedskontroller.
 • Foranstaltninger vedrørende genindvinding og bortskaffelse, hvis anlæg blev taget ud af drift.
 • Og flere punkter.

En maskinfølgebog, som er tilpasset køletørrerens behov, kan fås ved henvendelse til kundeservice hos KAESER KOMPRESSOREN.

Hvorfor er det absolut nødvendigt at søge efter lækager?

 • Moralsk forpligtelse til at reducere miljøbelastningen, beskytte ozonlaget, reducere drivhuseffekten
 • Økonomiske aspekter, driftssikkerhed
 • Sparsommelig omgang med naturlige ressourcer
 • Overholdelse af lovmæssige forskrifter og direktiver om tæthedskontrol af kulde- og klimaanlæg
 • Et snigende kølemiddeltab, som ikke registreres rettidigt, kan medføre massive skader på kuldekompressoren på grund af ugunstig olieomlægning (manglende smøring)!

Definition af en køletørrer med hensyn til de tilsvarende forskrifter.

Køletørrere hører under "faste køleanlæg".
Fast = "normalt ikke i bevægelse under drift"

I hvilke intervaller skal den pågældende køletørrer kontrolleres?

Ifølge forordning (EF) nr. 517/2014 sker underopdelingen af intervallerne i overensstemmelse med den pågældende CO2-ækvivalent, denne beror på forholdet til opvarmningspotentialet for CO2. Der er tale om det klimatiske opvarmningspotentiale for en drivhusgas i forhold til kuldioxid (CO2).

Afhængigt af de kølemiddelmængder, som normalt anvendes i køletørrere, kan følgende intervaller dermed forventes.

Fra 5 og under 50 tons (CO2-ækvivalent): Tæthedskontrol nødvendig 1x årligt.

Dette svarer til kølekredsløb med følgende påfyldningsmængder:

Kølemiddel R404A. Påfyldningsmængder: 1,27 til 12,7 kg

Kølemiddel R134a. Påfyldningsmængder 3,5 til 35 kg

Fra 50 og under 500 tons (CO2-ækvivalent): Tæthedskontrol nødvendig 2x årligt.

Dette svarer til kølekredsløb med følgende påfyldningsmængder:

Kølemiddel R404A. Påfyldningsmængder 12,7 til 127,4 kg

Kølemiddel R134a. Påfyldningsmængder 35 til 349,6 kg

Hvem kan gennemføre en sådan tæthedskontrol på en køletørrer?

Det er brugerens pligt at få udført tæthedskontrol på kølekredsløb. Denne skal garantere, at tæthedskontrollen udføres af en certificeret virksomhed eller en certificeret fagmand.

Bemærkning: Kundeservicemontører fra firmaet KAESER KOMPRESSORER får som led i deres fabriksuddannelse tilsvarende undervisning og modtager et tilsvarende certifikat efter bestået prøve (hvilket skal medbringes). Certificeringsnummeret skal anføres ved lækagesøgningen, f.eks. i maskinfølgebogen.